wtorek, 12 grudnia 2017

Jaka budowa nie wymaga pozwolenia na budowę?

Pragnę zaprezentować numerus clausus przypadków stanowiących wyjątek od zasady z art. 28 ust. 1 PrBud, w myśl której rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Przypadki poniżej wskazane wiążą się ze zwolnieniem wymienionych zamierzeń inwestycyjnych od pełnej reglamentacji prawnej w postaci pozwolenia na budowę, jednakże celem ustawodawcy nie jest zwolnienie ich spod regulacji PrBud w ogóle. Większość zamierzeń wymienionych poniżej wymaga uprzedniego dokonania zgłoszenia w myśl art. 30 ust. 1 PrBud. Oznacza to poddanie ich reglamentacji administracyjnej, tyle że o "słabszym" charakterze.

Czytaj więcej ...

sobota, 9 grudnia 2017

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia podczas jego nieobecności w pracy?

Oświadczenie woli zakładu pracy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia jest złożone pracownikowi z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, chociaż tego nie uczynił
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia w trybie art. 52 KP podczas całego okresu zatrudnienia.
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 27.9.1983 r., I PRN 108/83 do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może dojść także  ...

Czytaj więcej ...

środa, 29 listopada 2017

Co grozi za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości?

W przypadku, gdy kierujący samochodem prowadzi go po alkoholu to możemy mieć do czynienia albo z wykroczeniem albo już z przestępstwem.  

W przypadku, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość to przyjmuje się, że prowadzący samochód znajduje się w stanie nietrzeźwości skutkującej odpowiedzialnością ...

Czytaj więcej ...

wtorek, 28 listopada 2017

Kiedy wygasają autorskie prawa majątkowe?

Wygaśnięcie majątkowych praw autorskich w wyniku upływu okresu ochrony umożliwia niemal dowolne korzystanie z utworu, czy to na użytek stricte prywatny, czy też komercyjny.

Granicę dowolności wytyczają osobiste uprawnienia autora, wśród których należy wymienić przede wszystkim obowiązek respektowania autorstwa utworu, jego integralności czy też rzetelnego wykorzystania.

Czytaj więcej...

poniedziałek, 27 listopada 2017

Po jakim czasie przedawnia się mandat karny wystawiony przez policjanta?

W postępowaniu mandatowym policjant uprawniony jest do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. Może ją nałożyć jedynie, gdy:

1)  schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, (nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku)
2)  stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu, (nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 90 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku)

Czytaj więcej ...

środa, 22 listopada 2017

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych.

Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Przez zgodzie osoby, której dane dotyczą - rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie. Zgoda może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a uzyskanie zgody jest niemożliwe, można przetwarzać dane bez zgody tej osoby, do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe.

Czytaj więcej ...

Abonament Radiowo Telewizyjny (RTV) - przedawnienie


W ostatnim czasie otrzymaliśmy szereg pytań w przedmiocie przedawnienia abonamentu RTV albowiem pojawiły się rozbieżności, co do charakteru tego abonamentu i okresu jego przedawnienia tj. czy abonament ten ma charakter cywilny i przedawnia się po upływie 3 lat czy też administracyjny i przedawnia się po upływie 5 lat.

Czytaj więcej ...

środa, 15 marca 2017

W jakim terminie konsument może odstąpić od umowy?

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1)  dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a)  obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b)  polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2)  dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.


Czytaj więcej ...

poniedziałek, 13 marca 2017

Dziedziczenie ustawowe - kolejność nabywania spadku

Zgodnie z obowiązującą zasadą: prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. 
W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. ...

Czytaj więcej ...


sobota, 4 marca 2017

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki od 1 września 2017 r.

Wychowanie przedszkolne
Od 1 września 2017 r. zgodnie z ustawą prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.