poniedziałek, 22 grudnia 2014

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcyPracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału. 
 Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. 
Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. 

piątek, 14 listopada 2014

Odpowiedzialność za długi spadkoweDo chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. 
W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.  Natomiast w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi.

czwartek, 13 listopada 2014

Odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (błędy medyczne)Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych (błędy medyczne) reguluje ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepisy ustawy regulują zasady dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia zdarzeń medycznych tj. zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

środa, 12 listopada 2014

Dostęp pacjenta do dokumentacji medycznejJednym z podstawowych prawa pacjenta jest jego prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Sposób prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej określają przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Aby pacjent mógł zrealizować swoje prawo do dostępu do dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Czytaj w artykule ....wtorek, 11 listopada 2014

Potrącenie            Potrącenie regulują przepisy kodeksu cywilnego zgodnie, z którymi gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. 
Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.  

piątek, 5 września 2014

Zachowek bez testamentu oraz darowizny pominięte przy obliczaniu zachowku

         

          Postanowiłem napisać coś o zachowku albowiem spotkałem się w praktyce z twierdzeniem, że zachowek jest należny tylko w przypadku pozbawienia osób powołanych do dziedziczenia ustawowego przez spadkodawcę na skutek sporządzenia testamentu.

          Powyższe twierdzenie jest błędne. Zachowek należy się również wtedy, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu i nastąpiło dziedziczenie ustawowe, ale pod warunkiem, że spadkodawca dokonał za życia darowizn doliczanych do spadku dla potrzeb obliczania należnego zachowku.

           Zgodnie z art. 994 k.c. przy obliczaniu zachowku

wtorek, 2 września 2014

Porady prawne (adwokackie) za 2 złote w Twardogórze.Adwokat Grzegorz Szymczyk 
będzie w dniu 6 września 2014 r. od godz. 10.00 do godz. 13.30 
udzielał ustnych porad prawnych za dwa złote (brutto) 
w Twardogórze przy ul. Zbyszka 2.

Aby skorzystać z porady prawnej za 2 złote należy:
  1. zadzwonić pod nr 725118998 i umówić się na poradę prawną za dwa złote podając imię i nazwisko oraz przedmiot sprawy,
 lub
  1. wysłać maila na adres adwokat.szymczyk@o2.pl podając swoje imię i nazwisko oraz przedmiot sprawy. W odpowiedzi zostanie wskazana godzina, o której będzie udzielana porada prawna za dwa złote,
ewentualnie
  1. wysłać wiadomość tekstową przez GG na numer GG: 47373576 podając swoje imię i nazwisko oraz przedmiot sprawy. W odpowiedzi zostanie wskazana godzina, o której będzie udzielana porada prawna za dwa złote.

Brak rejestracji wizyty spowoduje, że porada prawna za dwa złote nie będzie udzielona.  Rejestracja wizyty jest możliwa do dnia 5 września 2014 r. do godziny 17.00.   

piątek, 21 lutego 2014

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Adwokat Grzegorz Szymczyk kolejny raz będzie świadczył pomoc prawną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Pomoc ta będzie świadczona Pro Bono:

W dniu 25 i 27 lutego 2014 r. od godz. 10 do godz. 14 pomoc prawna będzie świadczona przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/44a we Wrocławiu.

W dniu 28 marca 2014 r. i  w dniu 1 marca 2014 r. od godz. 9 do godz. 13 pomoc prawna będzie świadczona przy ul. Zbyszka 2 w Twardogórze.

środa, 19 lutego 2014

Rozwód – znaczenie winy przy rozwodzie.Moja pierwsza publikacja jest poświęcona znaczeniu winy przy rozwodzie.
Sąd może wydać wyrok, w którym

  • na zgodny wniosek stron orzeknie rozwód bez orzekania o winie (to jest tak jakby żaden z małżonków nie ponosił winy)
  • orzeknie, iż wyłącznie jeden małżonek jest winny, a drugi małżonek nie ponosi winy
  • orzeknie, iż oboje małżonkowie ponoszą winę za rozkład pożycia.